بي خود

Tuesday, April 18, 2006

زيبايي

گابريل گارسيا ماركز معتقد است : هيچ چيز در دنيا به زيبايي يك زن زيبا نيست
چه حرف زيبايي، چه زيبايي نابي. طفلك آنهايي كه عاجز از درك اين زيبايي به دنبال زيبايي معنوي و ماهوي و وجودي و ازلي و ابدي ميگردند، مثل يك ماهي رها در دريا كه برق جلبك پلاستيكي يك آكواريم چشمانش را خيره كند. اين ماهي بايد در آكواريوم باشد و بماند، تا دلتنگ بوي خزه هاي لزج و لجن سبز شود و حسرت دلهره هاي در دريا بودن را بخورد! كاري به ابد و ازل و عدم و حقيقت و واقعيت و مجاز و وجود و لاهوت و ناسوت و هپروت! ندارم، (سالهاست كه واژه بازي را ترك گفتم!) ، كه اينها در اين دنيا و با شناخت من از اين دنيا كه از جنس همين دنياست، همان برق جلبك پلاستيكي است