بي خود

Sunday, March 19, 2006

مذاكره با شيطان

جام زهر مذاكره مستقيم با آمريكا كه در حال نوشيدن است. ولي انگار پوست آقا كلفتر از اين حرفهاست كه با چند جرعه زهر معمولي خم به ابرو بياورد (بر خلاف آقاي قبلي كه اولين جام زهر كارش را ساخت) اميدوارم حضرت خامنه اي امام سيزدهم شيعيان جهان با نوشيدن پي در پي جامهاي زهر مذاكره با آمريكا و مصالحه با اسراييل و متاركه با بمب اتم! سرانجام مسموم شود و به لقاء الله برود

صدام حسين وزير جنگي داشت كه در آستانه اشغال عراق مرتب در صداوسيماي! صدام حاضر ميشد و خبر از در امن و امان بودن شهر و عقب نشيني دشمنان و انگيزه بالاي ارتشيان در دفاع از مام ميهن ميداد. اين موجود بامزه كار را به جايي رسانده بود كه عروسكهاي كاريكاتورگونه اش در كشورهاي غربي فروش خوبي پيدا كرده بود

منتظر باشيد تا به زودي عروسك آصفي را ببينيد كه در حاليكه دست شوراي امنيت در ماتحتش است با گردني افراشته از پافشاري ايران در غني سازي بگويد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home