بي خود

Saturday, March 04, 2006

يك سوال سكسي!!؟

سالهاست كه رابطه هموسكشوال يا همجنسگرايي از فهرست روابط ناهنجار جنسي خارج شده و به عنوان يك رابطه نرمال پذيرفته شده است. هرچند ممكن است در ميان هموسكشوالها انسانهاي بسيار محترم و مؤدب و موفق هم پيدا كنيم ولي من نميتوانم اين رابطه را يك رابطه طبيعي بدانم چرا كه طبيعت رابطه جنسي، باروريست و آنچه كه منجر به باروري نشود نميتواند طبيعي باشد، اينكه نظر من درست باشد يا نه چندان مهم نيست، چرا كه منظورم چيز ديگريست
يكي از ناهنجاريهاي جنسي كه در تمام دسته بنديهاي روانشناسي از جمله حادترين بيماريها محسوب ميشود پدوفيلي يا گرايش به برقراري رابطه جنسي با كودكان است. آيا اينكه در جامعه ايران (از قديم تا جديد) تمام مردان مايل به ازدواج با دختراني چشم و گوش بسته و باكره هستند نشان از يك پدوفيليسم! همگاني ندارد؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home