بي خود

Tuesday, March 14, 2006

چهارشنبه سوزي

بعيد ميدانم اين همه تير و ترقه به صورت قاچاق وارد سرزمين اسلاميمان شود. چنين به نظر ميرسد كه مسولين محترم نظام مقدس با يك برنامه هماهنگ اقدام به ورود و فروش انواع ترقه و بمب! ميكنند تا مسلمين و مسلمات به جاي شادي و پايكوبي و رقصيدن و خنديدن، ترقه بتركانند و هوار هوار كنند تا هم صحنه جبهه هاي نبرد حق عليه باطل تداعي گردد و هم تمريني باشد براي عمليات انتحاري و استشهادي و استحماقي! به هرحال تحمل صداي ترقه و آتش افروزي بسيار آسان تر است از ديدن مناظر شنيع رقصندگي منحرفين مبتذل آن هم درست در وسط خيابانها و اتوبانهاي اسلامي

0 Comments:

Post a Comment

<< Home