بي خود

Sunday, March 12, 2006

اي لشكر صاحب زمان

با وجوديكه احتمال هرچيزي وجود دارد اما بعيد ميدانم ميان ايران و آمريكا جنگي به معناي واقعي جنگ درگيرد. اما اگر چنين شود فكر ميكنيد برنامه هاي ناسيوناليستي صداوسيما و سرودهاي پي در پي آهنگران از راديو و تلويزيون چند ميليون نفر را به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل بكشاند؟
منتهاي كفر و عناد
ميليونها نسخه از معجزه پيامبر اسلام - قرآن - به زيور طبع (طبخ؟) آراسته شده و در سراسر دنيا ميليونها حافظ و ناظر با آن سروكار دارند و تقريباً در خانه هر مسلماني دست كم يك نسخه از آن يافت ميشود ولي نديدم مسلماني را كه در دفاع از آن به كمتر از گردن زدنتان رضايت دهد ولي غير از عزا و عروسي وقت ديگري هم به سراغ كتاب آسمانيش برود
در اين كتاب عجيب آيه هايي كشف كرده ام كه اگر ترجمه اش را بازگو كنم به جرم تحريف قرآن حكم اعدامم را صادر ميكنيد
خواهم گفت، دقيق و كامل

0 Comments:

Post a Comment

<< Home