بي خود

Monday, February 27, 2006

مسئوليت

اگر يك معلول مادرزاد نتواند قهرمان مسابقه دوي سرعت شود، مسئولش فقط خودش است
دكتر شريعتي - از سخنراني "پدر، مادر ما متهميم" -البته مطمئن نيستم

1 Comments:

  • اين جمله فكر كنم از ژان پل سارتر باشه و شريعتي هم به نقل از سارتر گفته.

    By Anonymous مهرداد, at 9:53 AM  

Post a Comment

<< Home