بي خود

Monday, February 20, 2006

شيرمهران مديري

برره سريال خوش ساخت و خوش ذوقي بود كه گذشته از برخي قسمتهاي لوسش با قسمتهاي زياديش نشستيم و خنديديم. از بدآموزي و مخرب بودن و بي ارزش بودن و ضد فرهنگ بودن و ضد بشر! بودن برره زياد شنيديم (ملت با مزه اي هستيم) تا جاييكه برخي مهران مديري را دشمن فرهنگ و تمدن خواندند، گويي مديري از پدر و مادري ماداگاسكاري متولد شده و با تشويق و ترغيب لابيهاي صهيونيستي كمر به قتل شعور ملت نجيب! ايران بسته است. گروهي ديگر نيز براي تأييد و حمايت از او آنچنان بزرگش كردند و استاد مديري خطابش كردند و از لابه لاي سكانسهاي برره هوش و نبوغ كشف كردند كه از آن طرف بام افتادند. اما آنچه هيچ وقت گفته نشد اين است كه مديري انسانيست چون من و شما، نه داراي هوش و ذكاوت ماورائ طبيعي است و نه نابغه دوران، و تنها تفاوتش با من و شما اين است كه آنقدر شهامت داشته كه دست از روزمرگي و پشت ميز نشيني و پشت دخل نشيني و حقوق بگيري و دغل بازي و مفت خوري شسته و كاري را دنبال كرده كه دوستش داشته و اين همان شهامتي است كه خيليها نداريم و در تمام عمر ميناليم كه اگر موقعيت بهتر و امكانات بيشتري داشتيم چه كارها كه نميكرديم و چه چيزها كه نمي آفريديم
شايد در سريال برره مسائلي مطرح ميشد كه به مذاق برخي (خودم!) خوش نمي آمد مانند تاريخ سازي سوزاندن ششصد هزار برره اي در چال اسكندرون يا حمايت از غني سازي نخود در خاك برره، ولي اين به معني نفي ارزش اين سريال نيست. قرار نيست براي ساخت هر قسمت از يك سريال از ملت دلير و دل نازك ايران كسب تكليف شود كه چه بگوييم و چه نگوييم كه مبادا تركي بردارد چيني نازك دلهاي آحاد امت شهيد پرور! مهران مديري هر عقيده و مسلك و مرام و فكر و انديشه اي كه داشته باشد، مهم اين است كه در كارش موفق است و هر لبخندي كه بر لب من و شما مينشاند با ارزش تر از تمام انتقادها و تأييدها و تكذيبهاست
سري هم به آلبوم از روي سادگي بزنيد، كار زيباييست

0 Comments:

Post a Comment

<< Home