بي خود

Wednesday, February 22, 2006

كدامين انتظاري

بخوان اي چرخ ريسك نغمه ات را
بر آن شاخ برهنه، بي گل و برگ
كه داري انتظار نوبهاري
ولي من اين دل بي آرزو را
كه از شور قيامت هم نجنبد
كنم خوش با كدامين انتظاري؟
شفيعي كدكني

0 Comments:

Post a Comment

<< Home