بي خود

Tuesday, February 14, 2006

Valentine

ولنتاين مال هر فرهنگ و قوم و دسته و نژاد و عقيده اي كه ميخواهد باشد، عشق را عشق است
اميدوارم معشوقه هاي خوبي پيدا كنيد، البته اگر نداريد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home