بي خود

Wednesday, February 15, 2006

جمهوري اسلامي كره شمالي

سر مقاله بسيار جالب ديروز روزنامه شرق (ستون سمت راست) را بخوانيد و سطر سطرش را با آنچه در جمهوري اسلامي اتفاق مي افتاد و مي افتد مقايسه كنيد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home