بي خود

Monday, February 13, 2006

مرگ بر دنيا و سايرين

كارتونيستهاي دانماركي (نميدانم يك نفر بوده يا چند نفر) كار بسيار بزرگي كردند كه با چند كاريكاتور ساده توانستند چهره واقعي مسلمانان، عقايد دين مبين اسلام، طرز فكر و رفتار پيروان حضرت محمد و واقعيت دنياي اسلام را به تمام دنيا نشان بدهند. چنين كاري استحقاق قدرداني دارد البته اگر مسلمين غيور و پرشور و انقلابي و جان بر كف، سر از تنشان جدا نكنند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home