بي خود

Monday, February 13, 2006

غيب گويي-2

يعني واقعاً كشورهاي غرب و شرق نگران دستيابي ايران به انرژي اتمي هستند؟ يعني آمريكا نميداند كه دسترسي ايران به انرژي هسته اي تا سالهاي سال فقط يك روياست؟ يعني اروپاييان فكر ميكنند ايرانياني كه يك وزش مختصر باد چرخ نيروگاههايشان را پنچر و آب و برق و گازشان را قطع ميكند ميتوانند نيروگاه اتمي به پا كنند؟ من بعيد ميدانم
خل بازي امت شهيد پرور جلوي سفارتخانه هاي كشورهاي دنيا هم عجيب بود. در پس چنين وحشيگري يكدستي بايد هماهنگي زيادي بوده باشد
همانطور كه در غيب گويي قبلي گفتم گروهي (مصباحيان!) سعي در به آشوب كشيدن و شلوغ كردن مملكت دارند. فرض كنيد به دليل اين وحشي بازيها و هارت و پورتهاي هسته اي تحريممان كنند و چند بمب ناقابل هم بر سرمان بريزند و مردم را به فلاكت و هلاكت بكشانند. در اين صورت هرآن كس كه در تمام سالهاي پس از انقلاب به حكومت منصوب و متصل بوده است منفور و منزوي ميشود و اينجاست كه مصباح ميتواند با افتخار كامل و گردني افراشته اعلام كند كه از همان اول نيز با خميني و طرز فكرش مخالف بوده (كه واقعاً هم بوده) و اصلاً اعتقادي به اين حرفها ندارد و سابقه سكوت در زمان زمامداري خميني و خامنه اي يعني محبوبيتي فزاينده براي جانشيني رهبر
باز تكرار ميكنم كه براي حكومت ايران هيچ چيز مهمتر از بقا و حياتي تر از ادامه حيات نيست و براي اين منظور چاره اي نيست جز برقراري ارتباط با آمريكا و به دنبال آن اسراييل و ساير متحدان آمريكا و همه ميدانيم كه تا زمانيكه خامنه اي و بسيجيان و سپاهيانش بر سر كارند چنين چيزي نميتواند به سادگي اتفاق افتد مگر آنكه كسي جاي خامنه اي را بگيرد كه با وجود داشتن عقايدي مخالف با او قدرت كنترل بسيجيان و سپاهيان و ارتشيان را نيز داشته باشد
يكي از راه هايي كه ميتواند تابوي رابطه با آمريكا و دوستي با اسراييل را بشكند تقويت خرافات است، كاري كه دارودسته مصباح مدتي است در برنامه خود قرار داده اند، از نقشه مسير ورود امام زمان و امضاي فهرست نمايندگان مجلس توسط او تا داستان چاه جمكران. فرض كنيد شبانگاهان امام زمان به خواب مصباح (كه رهبر هم شده) بيايد و دستور برقراري ارتباط با آمريكا را در گوش مصباح بخواند. فردا صبح چه كسي جرأت مخالفت با فرمان ولي عصر را خوهد داشت؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home