بي خود

Sunday, February 05, 2006

غيب گويي

اينطور كه پيداست عشوه هاي لاريجاني چندان مقبول روسها واقع نشد و تصميم بي شرمانه! چينيها نيز قدرت تشخيص و تميز سياسيون ايران را نشان داد و سرانجام پرونده ايران را زير بغل شوراي امنيت گذاشتند
غربيها (همانها كه قرار است نتوانند هيچ غلطي بكنند!) اگر واقعاً انسانهاي متمدن و بشردوستي بودند بايد ايران را سالها پيش، نه براي انرژي اتمي بلكه براي نقض آشكار حقوق بشر و قتلها و غارتهاي بي حسابش به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع ميدادند و نه امروز كه انرژي اتمي را تهديدي براي موقعيت و منافع خود مي بينند
از آنجايي كه غربيهاي از خدا بي خبر نه خدا را ميشناسند و نه ما بندگان خدا برايشان مهم هستيم و حاضرند هرچيزي را فداي منافع خودشان كنند اقدام ضربتي در مقابل ايران انجام نميدهند (اميدوارم!) و احتمالاً با يكي دو تحريم اقتصادي شروع خواهند كرد. اين كار برايشان مزيت زيادي دارد. با اينكار با كمترين هزينه ميتوانند ايران را بيش از قبل وابسته به فروش نفت كرده و به اين ترتيب قيمت نفت را كاهش دهند
ايرانيها و در رأس آنها احمدي نژاد جهان خوار! مايلند كه قرص و محكم جلوي تحريمها بايستند و موجي از مظلوم نمايي در جهان اسلام و كفار به راه اندازند كه در اين ميان روي كمكهاي كوبا و ونزوئلا و سوريه هم حسابي حساب باز ميكنند. اما حكومت ايران ميداند كه به مرور زمان تحريمها افزايش ميابد و كم كم سروصداي امت مسلمان در ميآيد و از آنطرف نيز ونزوئلا و كوبا و سوريه خودشان هشتشان گروي نه است و آه زيادي در بساط ندارند كه در آن سهيم شويم
براي حكومت ايران هيچ چيزي مهمتر از بقا و حياتي تر از ادامه حيات نيست. در اين وضعيت راه حل مورد علاقه مصباح و احمدي نژاد افزايش فشارهاي داخلي است تا ملت جان بر كف، جانشان به لبشان برسد و رهبر معظم را مجبور كنند براي بقاي نظام مقدس جام زهر را سر بكشد و با دست شستن از انرژي هسته اي گور خود را بكند
البته رهبر معظم آنقدرها هم كه ما فكر ميكنيم خرفت و نادان نيست و خوب ميداند كه از اغتشاش و هرج مرج تنها كسي كه سود ميجويد مصباح هست و تنها راه جلوگيري از اغتشاش و ناآرامي تخفيف تحريمهاست. اينكه حكومت ايران براي تخفيف يا حتي لغو تحريمهاي اقتصادي، محتاطانه و آرام از بازي اتمي كنار بكشد يا همچون ساليان گذشته به حق حساب دادن و حق سكوت دادن دل خوش كند بستگي به قيمت اروپاييان دارد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home