بي خود

Sunday, February 12, 2006

برابري

آيا به برابري انسانها اعتقاد داريد؟ من هم داشتم ولي سالهاست كه نظرم عوض شده است
اصلاً قرار است انسانها با چي برابر باشند؟ با يكديگر؟ ملاك و محكمان براي برابري چيست؟ مثلاً اگر همه از هر نظر در يك سطح باشند اين يعني برابري؟ مثلاً اگر همه در سطح آيت الله خزعلي باشند يعني همه با هم برابرند؟ شايد، ولي با اين كار ماهيت انسانيت خدشه دار ميشود. انسانيت با تمام پيچيدگي و گستردگي قابل تعريف است و ملاك برابري انسانها همين انسانيت است و با همين طرز فكر چنين ميپندارم كه انسانها هرگز برابر نيستند ولي ميتوانند برابر شوند يا بهتر بگويم ميتوانند لياقت برابري پيدا كنند. هر انسان براي برابري با انسانيت راه مخصوص خود را دارد كه البته هر راهي هم هزينه مخصوص خود. معتقدم هزينه برابري با انسانيت براي كسي كه همچنان پرچم آتش ميزند و فحش ميدهد و جيغ ميكشد و زنجير ميزند و گل بر سر و خون بر تن ميمالد و چوب و چاقو بلند ميكند و از ديوار سفارت بالا ميرود بسيار بسيار هنگفت است و معمولاً اين آدمها توان (يا شايد فرصت) برابري با انسانيت را ندارند. و باز معتقدم زماني چنين موجودي ميتواند با انسانيت برابر شود كه خودش بخواهد وگرنه خواستن و گفتن ديگران نه تنها بي اثر (يا شايد كم اثر) است بلكه حتي جهل او را مركبتر ميكند. نمونه اش كارتون كارتونيست دانماركي كه تروريست نشان دادن پيامبر اسلام نه تنها چشم و گوش مسلمين را باز نكرد و به فكر وانداشتشان كه چرا اسلام مساوي با ترور معرفي ميشود (درست يا غلط) بلكه ماهيت امت مسلمان را به گمراهي بيشتر و توحش بيشتر و جهالت بيشتر كشاند و در اين ميان تنها آنهايي خود را نجات دادند كه به جاي نعره زدن به اين فكر كردند كه اگر اسلام دين ترور (وحشت) نيست پس چرا پيروانش اينچنين وحشتناك و خطرناكند. اين بي تعصب انديشيدن و تابو شكستن همان هزينه برابري با انسانيت است كه هركسي توان (يا فرصت) آن را ندارد و به همين دليل انسانها را با يكديگر (با انسانيت) برابر نميدانم و معتقدم حق توحشي كه كفار براي بودن و ماندن در سرزمينهايي كه يك قرن بعد همچنان سفارت آتش ميزنند ميگرفتند چه حق به جايي بوده است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home