بي خود

Sunday, February 05, 2006

e = mc2

هميشه عجيب هستيم! هميشه
در كشوري زندگي ميكنيم كه يك بارش چند ساعته خيابانهاي پايتختش را قفل ميكند، بارش سنگين برف منجر به مرگ ميشود، انسانها از سرماي زمستان يخ ميزنند، پل هاي فلزيمان را نميتوانيم آسفالت كنيم، با وجود نشستن بر اقيانوس گاز هنوز روستاها و حتي شهرهاي زيادي از گاز محرومند، هم درياي نفت داريم و هم كمبود بنزين، مهندسينمان از سرانجام دادن ساده ترين پروژه ها عاجزند، سالانه ميلياردها ميليارد بابت طرح هاي احمقانه دور ميزيم، حتي در توليد پيچ و ميخ نيز وابسته به غيريم، كالاهاي كره اي بازارمان را قبضه كرده، توان رقابت حتي با يك كارگاه خارجي را نداريم و در توليد علم تنها از ملاعمر پيشيم
ولي باز هم ميگوييم : انرژي هسته اي حق مسلم ماست
هميشه عجيبيم

2 Comments:

  • سلام
    تازه نديديد حلقه هاي انساني را به دور تاسيسات هسته اي ودر همايشي شركت نكرده ايد كه روشنفكرمذهبي اش يك حرفهايي شنيده درباره كيك زرد انوقت بجايش لفظ شكلات را بكارميبره...اينجا همه كيك زرد مي خواهندنه
    energy.

    By Blogger maryam, at 12:09 PM  

  • بی خود جان خيلی از لطف بی کرانت ممنونم. خوشحالم از آشناييت!

    By Blogger Nazkhatoon, at 3:57 PM  

Post a Comment

<< Home