بي خود

Tuesday, February 07, 2006

روز عزاست امشب!؟

نميدانم سيد و سالار شهيدان در اين روزها و شبهاي عزاداري نصيبش از سلام و صلوات عزاداران بيشتر است يا از فحشهاي امت شهيدپرور و بي تربيت در ترافيكهاي حسيني
نميدانم كه در اين ايام الله طبل و سنج و حنجره و آمپليفاير، خوابيدن در نيمه شب حق مسلم ماست يا انرژي هسته اي؟
نميدانم چرا حضرت محمد اين پيامبر مهرباني و آرامش و آسايش كه قبلاًها! وقت و بي وقت به خواب شيخ و خواجه ميرفت و نصيحت و اندرز مي داد، قبل از به آتش كشيدن سفارت دانمارك به خواب پيروانش نرفت تا جلوي چنين حماقتي را بگيرد
نميدانم آيا اباعبدالله از اينكه بودجه هيأت هاي عزاداري ده ها برابر شده و در عوض كارگران اتوبوسراني به خاطر اعتراض به حقوق ناچيزشان در اوين سلاخي ميشوند، به خود ميلرزد يا به بيضه مبارك اسبش هم حساب نميكند؟
نميدانم چرا در اين جهنم روي زمين، ژن حماقت اينچنين نيرومند و همه گير شده است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home