بي خود

Tuesday, February 07, 2006

الله

خدايا! اينكه ميگويند همه چيز را ميداني شايعه اي بيش نيست! شما به خودت نگير! چون اگر"برادركشي" كازانتزاكيس را خوانده بودي يا بايد خدايي را ترك ميكردي يا كازانتزاكيس را تبديل به سنگ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home