بي خود

Friday, May 26, 2006

تنهايي

اگر از تنهايي ميترسيد، هرگز ازدواج نكنيد
.
آنتوان چخوف
.
متأهل ها خوب ميفهمند يعني چي

0 Comments:

Post a Comment

<< Home