بي خود

Tuesday, January 24, 2006

حجاب كامل

يك دكور زشت و بدقواره، يك ميز با دو عدد صندلي، يك خانم دكتر چادري و يك مجري (ايضاً چادري). موضوع بحث : اهميت حفظ حجاب كامل براي بانوان
قبل از هر چيز توجه بينندگان به يك گزارش سراسر واقعي جلب ميشود
خانمي با چادر وارد يك مبل فروشي ميشود و خود را نماينده يك شركت بيمه معرفي ميكند. دوربين درون كيف خانم جاسازي شده است ولي نميدانم اين چه دوربيني است كه هم در كيف يك خانم جا ميگيرد و هم ميتواند با كيفيت يك دوربين حجيم و سنگين حرفه اي تصويربرداري كند (شايد خانم با چمدان رفته است) همچنين نميدانم مغازه دار چه لامپ هايي روشن كرده است كه به اندازه چند پروژكتور بزرگ نورپردازي ميكنند (بگذريم). آقاي مغازه دار كه گويي با قاتل پدرش مواجه شده است با سردي جواب خانم را داده و ميگويد من شريكم 2 ماه ديگر از سفر خارج بازميگردد و من بدون او هيچ تصميمي نميتوانم بگيرم، بفرماييد بيرون. فرداي آن روز خانم ديگري (خانم رضايي) به صورت بدحجاب (با مقنعه!!! دست كم روسري سرش ميكرديد كه بدحجاب تر شود) به همان مغازه ميرود و خود را نماينده شركت بيمه معرفي ميكند (زاويه دوربين مخفي درون كيف ميليمتري تغيير نكرده!) مغازه دار كه گويي فرشته روياهايش را ديده با گرمي از خانم بدحجاب (با مقنعه) استقبال ميكند، آن را روي مبلها مينشاند و شماره موبايلش را ميپرسد تا شب! به او زنگ بزند و وقتي خانم بدحجاب (با مقنعه!) ميگويد من فردا دوباره تشريف ميارم! مغازه دار اصرار دارد كه ساعت دقيق حضور اين فرشته را بداند (لابد براي تهيه و تدارك عرق و چيبس و ماست و كاندوم!). و اما قسمت سوم سريال : فرداي همان روز گروهي به عنوان خبرنگار به همان مغازه ميروند و از مغازه دار ميپرسند آيا شما بين مشتريان باحجاب و بدحجاب فرقي هم ميگذاريد و مغازه دار كه مانند تمام بينندگان ببو تشريف دارند و هيچ ارتباطي بين اين مصاحبه و اتفاقات دو روز قبل نمي بينند ميفرمايند: البته ما با خانمهاي باحجاب بسيار برخورد بهتر و مناسبتري داريم
بر ميگرديم به استوديو و خانم دكتر چادري و مجري جادري تر در مورد فوايد حجاب در جامعه توضيحات مبسوط و صدالبته مستدل! ارايه ميدهند
به قول علي شريعتي اگر ميخواهي عقيده اي را نابود كني، به آن خوب حمله نكن بلكه ازش بد دفاع كن

0 Comments:

Post a Comment

<< Home