بي خود

Monday, August 07, 2006

پاسخ كليسا به راز داوينچي

كتاب راز داوينچي آنچنان به باورهاي مسيحيت (مسيحيت به طور خاص و تمامي اديان به طور عام) پرداخته كه براي مسيحيان (والبته ساير مؤمنان) يك راه بيشتر باقي نمانده و آن تكذيب ادعاهاي پي در پي كتاب راز داوينچيست. قبول آنچه دن براون ادعا ميكند، برابر با ويراني بسياري از باورهاي دوهزار ساله تاريخ اديان است، به طوريكه سير تاريخي مسيحيت كه بر پايه الهيت مسيح، مجرد بودن و جنبه خدايي و جاودانگي اوست به يكباره تغيير كرده و تمام اين دوهزار سال به عقب بازخواهد گشت و از مسيري ديگر بر اساس زندگي انساني مسيح، ازدواج و مرگ او، بنا خواهد شد و مسلماً اين موضوع براي كليسا نه تنها غير قابل قبول كه غير قابل باور و غير قابل درك است و دقيقاً مانند اين است كه كسي مدعي شود كه حضرت محمد براي هدايت مردم كتابي نوشت شامل دستورات زندگي و براي باورپذير كردنش، آن را به افسانه ها آلود و دست آخر به خدا نسبت داد (وامصيبتا!) در اين صورت مسجديان همان ميكنند كه امروز كليساييان
در ايران نيز كليساي نوسازان براي مبارزه با كفرگويي دن براون مقاله اي تأليف كرده و در آن جواب دندان شكني به مفروضات دن براون داده است و چقدر خنديدم وقتي ديدم تمام منابع و مستندات اين مقاله كتابهاي مقدسي است كه دن براون اساساً ماهيت خود آنها را زير سوال برده و كليسا به جاي آوردن مدركي مبني بر اثبات حقانيت كتب مقدس از خود كتاب حكم ميكند بر سنديت كتاب! (البته بيخود خنديدم، خود ما نيز در مورد قرآن همين عقيده را داريم)1
كتاب راز داوينچي هرچه كه باشد يك داستان است نه يك تحقيق تاريخي! و داستان پردازي و خيال پردازي و زمين و زمان را به هم ربط دادن نيز ويژگي داستان است، اما جنب و جوش كليساي آب در لانه مور ديده، و استدلالهاي آبكي و خنده دارش در رد اين صرفاً داستان! ميتواند قصه دن براون را قابل تأمل تر و باورپذيرتر كند

2 Comments:

  • I believe we have the same crap about in Islam. When it says if u don't believe this, then bring a verse like it. and if you do so, they will execute you for blesphemy! This is the shitty nature of religion in general. Because you are ruining their business.

    By Blogger خیابان شماره 11, at 11:11 PM  

  • به نظر من و خیلی ها کتاب راز داوینچی دن براون یک رمان تخیلی ای بیش نیست که نویسنده خواسته مردمو به جز سرگرم کردن شکی هم توو ایمانشون به وجود بیاره چون علاوه بر زیر سوال بردن حضرت مسیح نویسنده به یگانگی خدا هم کفر کرده برای بهتر دلایل تخیلی بودن این کتاب شما رو به خوندن کتاب دکتر سیروس ارشادی
    انتشارات نوسازان تشویق می کنم.

    By Anonymous بیژن, at 2:38 PM  

Post a Comment

<< Home