بي خود

Monday, October 23, 2006

خوبي و بدي

مذهب مجموعه اي است از باورها كه باوركردنشان در حيطه قدرت حواس پنجگانه آدمي نميگنجد. من فقط كساني را كه به خدا و پيغمبر (هر خدايي و هر پيغمبري) اعتقاد دارند، مذهبي نميدانم. هر كسي با هر باوري خارج از آنچه آدمي توانايي باورش را دارد مذهبي است، ذات مذهب، خشونت به دنبال دارد. همه ما در ذهنمان ملاكهايي براي خوبي و بدي داريم كه هر رويداد زندگيمان را با آن ميسنجيم. همين خوبيها و بديها هستند كه به باورپذير بودن هر چيزي (هرچقدر هم غيرمعمول) كمك ميكنند و خشونت دقيقاً از همينجا زاده ميشود. مثلاً براي من و شما، تن فروشي! يك بدي آشكار است، پس عجيب نيست كه در مواجهه با يك تن فروش، او را فاحشه و هرزه و جنده و هرجايي بناميم و حتي از بديهي ترين خواسته هاي انساني نيز محرومش بدانيم، و اين عين خشونت است. بدي تن فروشي چيست؟ كسي ميفروشد و كسي ميخرد، مانند ميليونها خريد و فروش ديگر، اين ملاك من و شماست كه تن فروشي را نميپسندد، اگر تن فروشي را بد ميدانيم، ميتوانيم تن فروشي نكنيم يا با تن فروشان مراوده اي نداشته باشيم، اما صادر كردن حكم كلي يعني خشونت. ممكن است ما انسانهايي متواضع و فروتن باشيم، اما قالبي كه براي سنجش خوبي و بدي در دست داريم، آنچنان سخت و خشن و زمخت است كه تمام آن تواضع و فروتني را به لجاجت و درشتي تبديل ميكند. براي من تنها ملاك براي سنجش خوبي و بدي، آزار نرساندن به ديگران است. مهربانترين و باشعورترين مذهبيها، در نهايت مهرباني و سخاوت و روشنفكري، سخت دل و خشكند. احتمالاً در ميان اقوام و آشنايان دور يا نزديكتان ميشناسيد انسان وارسته و خوش قلب و بزرگوار و مؤمن و معتقدي را كه در مورد شعور و بزرگيش حتي لحظه اي شك نميكنيد. براي آنكه به ذات ملكوتيش پي ببريد، يكي از خوبيهاي ذهنش را به سخره بگيريد، يا از يكي از بديها تمجديد كنيد و عكس العملش را ببينيد. مثلاً وقتي پرسيد فطريه ات را كنار گذاشته اي؟ در جوابش بگوييد ريدم به فطريه و عيد فطر و هر كي فطريه داد و هر كي گرفت!!!، خشونت فقط اين نيست كه از شدت عصبانيت كله تان را به ديوار بكوبد، همان نگاه عاقل اندر سفيهش و همينكه هرگز و هرگز شما را حتي در حد يك موجود زنده هم به حساب نخواهد آورد، عين خشونت است. هركاري كه ميكنيم در مجموعه اي از ملاكهاي ديگران، قضاوت ميشود، خوبي و بدي ظرفهاي تعريف شده اي هستند كه هر چه را در آن بريزيم خوب يا بد ميبينيم، اما ماهيت خوبي و بدي آنچيزي نيست كه از پشت ظرفهاي باور و مذهب و عرف و عادت ديده ميشوند. هرآنچه ميكنيد اگر ميپنداريد كه خوب است، پس حتماً خوب است! من تا جاييكه براي كسي مزاحمتي ايجاد نكنم نه تنها خود را مجاز به انجام هر كار و هر كاري ميدانم كه آن را خوب نيز ميدانم، چرا كه دوست داشته ام كه انجامش دهم، همين

16 Comments:

 • هر كسي با هر باوري خارج از آنچه آدمي توانايي باورش را دارد مذهبي است.

  به نظر شما اين جمله کمی خودمتناقض نيست؟ اگر يک نفر آدمی‌زاد به چيزی باور داشته باشد، نشان می‌دهد که آن باور خارج از آن‌چه «آدمی توانايی باورش را دارد» نيست.

  مثلاً وقتي پرسيد فطريه ات را كنار گذاشته اي؟ در جوابش بگوييد ريدم به فطريه و عيد فطر و هر كي فطريه داد و هر كي گرفت!!!، خشونت فقط اين نيست كه از شدت عصبانيت كله تان را به ديوار بكوبد، همان نگاه عاقل اندر سفيهش و همينكه هرگز و هرگز شما را حتي در حد يك موجود زنده هم به حساب نخواهد آورد، عين خشونت است.

  اگر شما بگوييد «ريدم به فطريه و هر که داد و گرفت» اين گفته‌ی شما خشونت محسوب نمی‌شود، اما نگاه عاقل اندر سفيه آدم مذهبی «عين خشونت» است؟ کمی زيادی با خودتان مهربان نيستيد؟

  در آغاز مقاله‌تان نوشته‌ايد:

  همه ما در ذهنمان ملاكهايي براي خوبي و بدي داريم كه هر رويداد زندگيمان را با آن ميسنجيم. همين خوبيها و بديها هستند كه به باورپذير بودن هر چيزي (هرچقدر هم غيرمعمول) كمك ميكنند و خشونت دقيقاً از همينجا زاده ميشود.

  و در پايان آورده‌ايد:

  هرآنچه ميكنيد اگر ميپنداريد كه خوب است، پس حتماً خوب است! من تا جاييكه براي كسي مزاحمتي ايجاد نكنم نه تنها خود را مجاز به انجام هر كار و هر كاري ميدانم كه آن را خوب نيز ميدانم

  آخر معلوم نيست که آيا بايد به خوبی‌ها و بدی‌هايی که در ذهن‌مان داريم توجه کنيم يا آن‌ها را باعث ايجاد خشونت بدانيم؟

  By Blogger Amin, at 11:53 AM  

 • هيچ تناقضي در جمله اول نيست، فكر كنيد درباره اش...جمله ها و كلمه ها باارزش تر از آنند كه به راحتي قالب بگيرند
  خشونت با بي احترامي در يك سطح نيست هرچند هر دو را از يك جنس بدانيم... اين خشونت است كه از بي احترامي خشم ميسازد وگرنه ذات بي احترامي عاري از خشونت است
  دوست من چطور است كه عقيده شما مجاز است مرا (با ماهيت انساني) فقط به خاطر انديشه ام نجس بداند ولي من نميتوانم به اين عقيده(كه از جنس عقيده است و هر عقيده اي از جنس باد هوا!) بي احترامي كنم؟
  اتفاقاً معلوم است! بايد به خوبيها و بديهاي ذهنتان توجه كنيد تا جاييكه مزاحم ديگري نباشيد، من در دين شما (و هر ديني و هر مذهبي و هر عقيده اي) براي غير خودي چيزي جز آزار و اذيت نديده ام ... شما بايد خيلي خوب بدانيد كه زندگي براي يك بي دين لامذهب در جمهوري اسلامي تا كجاها ميتواند سخت باشد ...... ميبيني تأثير عقيده را بر انديشه؟ ميبيني كه انگار جمهوري اسلامي براي اين تاريخ و اين جغرافيا(يا شايد اين ژنتيك) بهترين گزينه است!؟
  با خود بسيار مهربانم؟ البته كه هستم! شما نيز چنين باشيد، لازم نيست خود را با شكنجه و عذاب و گرسنگي به راه راست هدايت كنيد، ما انسانيم! با خودمان بيشتر مهربان باشيم

  By Blogger bikhod, at 9:21 AM  

 • دوست ِ گرامی!
  چرا هیچ آدرس ِ پست ِ الکترونیک ای از شما در دسترس نیست؟

  By Blogger Creature, at 2:32 AM  

 • آدرسهايم شخصي هستند با نام واقعي ... حوصله داشتن آدرسي مجازي را صرفاًٌ براي وبلاگبازي ندارم ...وبلاگ بازي انگار واژه خوبيست، بيشتر به بازي ميماند تا جد...مثل ساير بازيچه هايمان

  By Blogger bikhod, at 8:11 AM  

 • اين هم آدرس
  bikhod_blogspot@yahoo.ocm

  By Blogger bikhod, at 11:40 AM  

 • چند تا پست قبلی رو خوندم، و البته این پست رو، خیلی واضح و صریح میری سراغ اصل مطلب، کاری که در وبلاگهای ایرانی کمتر میبینم. و البته با نوشته این پستت هم موافقم، لینکت رو وارد میکنم و خوشحالم از این آشنایی

  By Blogger شبنم, at 7:11 AM  

 • می‌بینم این عمله جهل یک حرف تی اضافه خریده!

  By Anonymous Anonymous, at 7:33 AM  

 • حرفی که زده ای، به عبارت دیگر یعنی، هر عقیده ای که خشک و منجمد بشه / بصورت مذهب در میاد / مثل ناسیونالیسم بعضی ها / یا کمونیسم استالینی / یا فاشیسم / نا نازیسم / یا در بسیاری آدم ها "دموکراسی" / به اینجای مطلبت که رسیدم، خیلی خندیدم: / "...در جوابش بگوييد ريدم به فطريه و عيد فطر و هر كي فطريه داد و هر كي گرفت!!!" / خب، شاید بخش اولش برای امتحان "ذات ملکوتی" آن آدم کافی باشه / ولی چرا دیگه "به هر کی فطریه دا و هر کی گرفت"؟؟؟

  By Anonymous ali, at 12:17 PM  

 • راستش خودم هم نميدانم! شايد ميخواستم فحشش زيادي آبدار شود! ولي انگار لازم نبود ... ميترسم اين نفرت و بيزاريم از عقيده و مذهب تبديل به مذهبم شود

  By Blogger bikhod, at 2:55 PM  

 • Hey dude, you don't have to "Crap" to his believe to test him. All you can say is that "I don't believe in Fetrieh" and you will get that violent look anyway.

  I hear what you say, I don't believe in any religion at all too, but don't let this be your religion. You know what I am saying ?

  Respect everyone with every belief, otherwise you will be one of them in a different way.

  By Blogger خیابان شماره 11, at 7:12 PM  

 • برای اطلاع
  http://www.iruniha.persianblog.com
  چون رولینگ بلاگ کار نمی کنه.

  By Anonymous ali, at 1:03 AM  

 • دورود /

  یاد حرفی از یکی ( شاید خودم )افتادم :
  بعضی وقتها با علم به اشتباه بودن عملی که انجام میدهیم دوست داریم که آن اشتباه رامرتکب شویم چون حتماحاوی رضایت خاطری برای ماست .

  جالب نوشتید .
  لینک وبلاگ منحط و فلان شده ام را در اینجا دیدم و ..
  خوشحال شدم ...
  پاینده باشید .

  وقت خوش ././././././././.

  By Anonymous گنجشکک اشی مشی, at 11:36 PM  

 • By Blogger Creature, at 6:39 AM  

 • حالا دیگه پنج ماهه!

  By Anonymous ali, at 9:16 PM  

 • دیگه نمی نویسید؟؟

  By Anonymous نیما, at 12:57 AM  

 • By Anonymous Anonymous, at 10:45 AM  

Post a Comment

<< Home